Uudised

Huvihariduskoolide toetus streigile

Täna algas haridustöötajate streik. Enamus huvikoole (sh. meie) jätkab sel ajal õppetööd, toetades streiki sõnaliste toetusavalduste või toetusstreigiga. Tapa MKK kuulub Eesti Kunstikoolide Liitu, kes koos mitme teise huvihariduse katusorganisatsioonidega tegid streigi toetuseks ühise toetusavalduse.

18.01.2024
Huvihariduse katusorganisatsioonide ühine toetusavaldus Eesti haridustöötajate
toetuseks
Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on alates 22. jaanuarist välja kuulutanud õpetajate ja
haridustöötajate tähtajatu streigi, kus saavad osaleda alus-, üld-, kutse- ja huviharidusasutuste
töötajad. Huvihariduse eest seisvad katusorganisatsioonid toetavad õpetajate rahulolematust
praeguse palgataseme osas ning avaldavad toetust läbi streigi tõstatatud haridusvaldkonna
probleemidele lahenduste otsimiseks.

Streigi põhisõnumina on välja toodud õpetajate alampalga nõue, kuid tegelikult on
haridustöötajate vaates probleem palju laiem. Meie tänane hariduse olukord ei ole tuleviku
vaates jätkusuutlik. Peamiseks mureks on uute haridustöötajate järelkasv ja ebaselge
karjäärimudel, sest tänased töötingimused ning tasu ei suuda kaasata noort põlvkonda
haridusmaastikule.

Täna puudub riigil pikaajaline plaan, kuidas jõuda selleni, et õpetaja (sh huvihariduse
õpetaja) palk oleks konkurentsivõimeline. Läbimõtlemata on haridustöötajate karjäärimudel,
mis motiveeriks haridusmaastikul panustama ning õpetajate optimaalse töökoormuse
hoidmine, mis ei ületaks inimvõimete piire. Lisaks suurenevad järjepidevalt nii
lapsevanemate kui ühiskonna ootused õpetajale, mille tõttu professionaalsed õpetajad
lahkuvad koolidest ning õpilaste ette jõuab üha enam kvalifikatsioonita õpetajaid.

Riigi tasandil on huvihariduse terviksüsteem ja selle toetamine riiklikult läbimõtlemata.
Kevadel 2023 toimus huvihariduse katusorganisatsioonide kohtumine haridus- ja
teadusminister Kristina Kallasega, mille raames lubas minister võtta ette üle-eestilise
huvihariduse rahastamise süsteemi ning leida toimiv lahendus. Huvihariduse
katusorganisatsioonidele teadaolevalt ei ole hetkel ka selle teemaga edasi liigutud. Eriti
keerulises situatsioonis on täna erahuvikoolide õpetajaskond, sest erinevad kohalikud
omavalitsused ei toeta või siis toetavad väga väikeses mahus erahuvikoolide tegevust ning
riigi tasandil ei ole väljatöötatud toimivat huvihariduse õpetajate palgasüsteemi.

Huvihariduse katusorganisatsioonid toetavad õpetajate ja haridustöötajate püüdlusi
konkurentsivõimelise töötasu saavutamise nimel. Oleme nõus, et haridusmaastikul toimuv on
murettekitav, mis mõjutab kogu riigi tulevikku. Õiglane töötasu ja toetavad töötingimused –
need on aktuaalsed teemad nii alus-, üld-, kutse-, kõrg- ja huvihariduses, millele nii riik kui
ka omavalitsused peavad oma tähelepanu pöörama. Üht haridusliiki rahastades ei tohiks teiste
haridusliikide toetust vähendada.

Eesti Kunstikoolide Liit, esindaja Kristel Kallau
Eesti Muusikakoolide Liit, Kätlin Virgo
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, esindaja Jane Miller-Pärnamägi
Eesti Teadushuvihariduse Liit, esindaja Heilo Altin
Eesti Huvikoolide Liit, esindaja Andres Kask
Eesti Erahuvialakoolide Liit, esindaja Varje Lepp